Sluiten

Vraag offerte aan

Bel mij terug

 • Deskundig advies
 • Betrouwbare kwaliteit
 • Duurzame productie
 • Vakkundige montage

Download Algemene voorwaarden als PDF

Algemene voorwaarden

Porta Deuren

 1. Definities

  1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

   1. Porta Deuren: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Porta Deuren gevestigd aan de Vlierberg 16B te Eemnes, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 64519163;

   2. overeenkomst: de overeenkomst tussen Porta Deuren en de klant;

   3. klant: de natuurlijke persoon die of het bedrijf dat een overeenkomst aangaat met Porta Deuren;

   4. consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in het kader van de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

   5. website: de website www.portadeuren.nl die door Porta Deuren wordt beheerd en waar producten besteld kunnen worden.

 1. Algemeen

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Porta Deuren en de klant.

  2. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of via de e-mail zijn overeengekomen.

  3. Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één overeenkomst.

  4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De nietige of vernietigde bepalingen zullen door Porta Deuren vervangen worden, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.

  5. Indien Porta Deuren niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Porta Deuren in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

  6. Porta Deuren heeft het recht de algemene voorwaarden aan te passen. Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold op het moment van totstandkoming van de overeenkomst.

 1. Aanbod

  1. Het aanbod van Porta Deuren is vrijblijvend.

  2. Kennelijke vergissingen of fouten, zoals schrijf-, typ-, of zetfouten, op de website of in offertes, overeenkomsten, publicaties en e-mailberichten binden Porta Deuren niet.

  3. Het assortiment dat wordt aangeboden kan gewijzigd worden.

 1. Website

  1. Porta Deuren garandeert niet dat de website zonder onderbrekingen of fouten zal werken of dat alle fouten zullen worden verbeterd.

  2. Porta Deuren is te allen tijde gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de website.

 1. Gebruiksvoorwaarden

  1. Bij gebruik van de website dient de klant zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker verwacht mag worden.

  2. Het is de klant niet toegestaan de beveiligingsapplicaties op de website te omzeilen dan wel te kraken.

  3. Het is de klant niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van Porta Deuren of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere gebruikers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.

 1. Account

  1. Op de website kan de klant een account aanmaken. De klant dient daarvoor het online registratieformulier in te vullen en in te sturen. Nadat de registratie voor het account succesvol is voltooid, stuurt Porta Deuren de klant onverwijld via de e-mail een bevestiging van de registratie.

  2. Het account is persoonlijk en niet overdraagbaar.

  3. De klant is te allen tijde verantwoordelijk voor zijn account op de website en inloggegevens. De klant dient zijn inloggegevens zorgvuldig voor zichzelf te houden en deze inloggegevens in geen enkel geval door te geven aan derden. Porta Deuren kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld indien ongeautoriseerde derden gebruik maken van de inloggegevens van de klant. Indien de klant constateert dat een ongeautoriseerde derde gebruik maakt van zijn account, dan dient de klant Porta Deuren daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

 1. Prijzen en transportkosten

  1. De vermelde prijzen voor de producten zijn inclusief btw en exclusief transportkosten.

  2. De hoogte van de transportkosten wordt voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant kenbaar gemaakt.

  3. Porta Deuren heeft het recht haar prijzen van tijd tot tijd aan te passen.

 1. Totstandkoming van de overeenkomst

  1. De overeenkomst komt tot stand nadat:

   1. de klant uitdrukkelijk akkoord is gegaan met het aanbod van Porta Deuren; of

   2. de klant succesvol het gehele bestelproces via de website heeft doorlopen.

  2. De overeenkomst kan pas via de website tot stand komen nadat de klant tijdens het bestelproces heeft aangeklikt dat hij akkoord gaat met deze algemene voorwaarden.

  3. Nadat de overeenkomst via de website tot stand is gekomen, stuurt Porta Deuren de klant onverwijld een bevestiging via de e-mail. In deze bevestigingse-mail zijn het bestelnummer en de overige gegevens van de bestelling van de klant opgenomen. Indien de klant geen bevestigingse-mail van Porta Deuren heeft ontvangen of indien de bevestigingse-mail de bestelling van de klant niet correct weergeeft, dan dient de klant zo spoedig mogelijk contact op te nemen met Porta Deuren.

 1. Maatwerk en wijzigen van de specificaties door de klant

  1. Indien het product (deels) wordt vervaardigd naar de specificaties van de klant, dan staat de klant in voor de juistheid en volledigheid van de door hem verstrekte gegevens ten aanzien van het te vervaardigen product. De klant is verantwoordelijk voor de door of namens hem verstrekte gegevens. Indien de door de klant aangeleverde gegevens onvolledig en/of onjuist zijn, komt dit volledig voor rekening en risico van de klant.

  2. De overeenkomst tot de levering van een product dat (deels) naar de specificaties van de klant wordt gemaakt, kan niet geannuleerd worden.

  3. Indien de klant na de totstandkoming van de overeenkomst de specificaties, aan de hand waarvan het product gemaakt wordt, wenst te wijzigen, dan dient de klant Porta Deuren daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Vervolgens zal Porta Deuren laten weten of het mogelijk is om de wijzigingen door te voeren en wat de eventuele extra kosten daarvan zijn. Kunnen de wijzigingen niet worden doorgevoerd of geeft de klant geen akkoord op de extra kosten, dan zal het product gemaakt worden aan de hand van de oorspronkelijk overeengekomen specificaties.

  4. Geleverde maatwerk producten kunnen niet door de klant geretourneerd worden.

 1. Betaling en facturatie

  1. Voor de via de website bestelde producten worden de volgende betaalmogelijkheden aangeboden:

   1. via iDEAL;

   2. middels creditcard.

  2. Porta Deuren heeft passende veiligheidsmaatregelen genomen om de elektronische betaling via de website veilig te laten verlopen.

  3. Indien de overeenkomst niet via de website tot stand komt, dan geschiedt facturatie na de levering, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

  4. De klant zijnde een consument dient de van Porta Deuren ontvangen facturen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.

  5. De klant zijnde een bedrijf dient de van Porta Deuren ontvangen facturen te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum.

  6. Indien de klant de van Porta Deuren ontvangen factuur niet binnen de betalingstermijn betaalt, dan is de klant direct in verzuim en heeft Porta Deuren het recht om de wettelijke (handels)rente aan de klant in rekening te brengen. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten die Porta Deuren maakt om de vorderingen op de klant te incasseren komen voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom met een minimum van € 150,-. Indien de klant een consument is, dan worden de buitengerechtelijke incassokosten vastgesteld overeenkomstig de Wet Incassokosten.

  7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Porta Deuren op de klant onmiddellijk opeisbaar.

  8. Iedere betaling door de klant strekt allereerst tot voldoening van de verschuldigde rente(n) en vervolgens tot voldoening van de op de invordering vallende kosten. Pas na voldoening van deze bedragen strekt enige betaling door de klant tot voldoening van de openstaande hoofdsom.

 1. Eigendomsvoorbehoud voor de klant zijnde een bedrijf

  1. Alle geleverde en nog te leveren producten blijven uitsluitend eigendom van Porta Deuren, totdat alle vorderingen die Porta Deuren op de klant heeft of zal verkrijgen volledig zijn betaald.

  2. Zolang de eigendom van de producten niet op de klant is overgegaan, mag de klant de producten niet:

   1. verpanden;

   2. aan derden enig ander recht daarop verlenen;

   3. buiten zijn normale bedrijfsuitoefening doorverkopen.

  3. De klant is verplicht de producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Porta Deuren te bewaren. De klant dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Porta Deuren veilig te stellen. De klant is verplicht de geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en op eerste verzoek een kopie van de polis van deze verzekering aan Porta Deuren te verstrekken.

  4. Indien de klant zijn verplichtingen jegens Porta Deuren niet of niet volledig nakomt en in geval van ontbinding van de overeenkomst, uit welken hoofde dan ook, dan is Porta Deuren gerechtigd alle producten, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst terug te nemen, onverminderd het recht van Porta Deuren op volledige schadevergoeding.

  5. Indien Porta Deuren gebruik wenst te maken van haar recht, zoals omschreven in dit artikel, dan is de klant verplicht Porta Deuren toegang te verlenen tot alle locaties waar de producten van Porta Deuren zich bevinden.

  6. Bij beslag, surseance van betaling of faillissement zal de klant onmiddellijk Porta Deuren daarvan op de hoogte stellen en de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Porta Deuren.

  7. De in dit artikel genoemde bepalingen laten de overige aan Porta Deuren toekomende rechten onverlet.

 1. Levering

  1. Porta Deuren zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.

  2. De bestelling wordt door Porta Deuren geleverd op het door de klant opgegeven adres, tenzij met de klant wordt overeengekomen dat de klant de bestelling bij Porta Deuren ophaalt.

  3. Indien de klant de bestelling bij Porta Deuren ophaalt, dan stelt Porta Deuren de klant ervan op de hoogte op het moment dat de bestelling gereed is en opgehaald kan worden.

  4. Alle door Porta Deuren vermelde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.

  5. Indien Porta Deuren het product niet binnen 30 dagen nadat de bestelling via de website is geplaatst kan leveren, dan stelt Porta Deuren de klant daarvan via de e-mail op de hoogte en dan heeft de klant zijnde een consument het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden, tenzij uitdrukkelijk met de consument een langere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de consument de overeenkomst ontbindt, dan betaalt Porta Deuren de reeds betaalde bedragen terug binnen 14 dagen na de ontbinding.

  6. Het risico van het product gaat over op de klant op het moment dat de klant het product in ontvangst heeft genomen.

  7. De klant is verplicht de producten af te nemen. Indien de klant afname weigert, dan is Porta Deuren gerechtigd de producten op te slaan voor rekening en risico van de klant.

 1. Herroepingsrecht voor de klant zijnde een consument

  1. Indien de bestelling via de website geplaatst is, dan heeft de consument het recht gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te ontbinden. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment dat de consument de gehele bestelling van Porta Deuren heeft ontvangen. Via de e-mail voor de levering of schriftelijk bij de aflevering van de bestelde producten wordt de consument gewezen op het herroepingsrecht.

  2. Gedurende de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 13.1 zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.

  3. Wil de consument gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan dient de consument dat uitdrukkelijk binnen 14 dagen na ontvangst van de gehele bestelling aan Porta Deuren kenbaar te maken. Aan de consument wordt het “modelformulier voor herroeping” verstrekt dat de consument kan gebruiken indien hij de overeenkomst wil ontbinden.

  4. Nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht, dient de consument het product binnen 14 dagen naar Porta Deuren terug te sturen, mits onbeschadigd en onveranderd en, indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking.

  5. De consument kan ook, zonder eerst Porta Deuren ervan op de hoogte te stellen dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, het product binnen de herroepingsperiode zoals omschreven in artikel 13.1 terugsturen naar Porta Deuren. In een dergelijk geval dient de consument het “modelformulier voor herroeping” of een andere ondubbelzinnige verklaring waaruit blijkt dat de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht bij te voegen bij de retourzending.

  6. Indien de consument op elektronische wijze aan Porta Deuren kenbaar maakt dat hij een beroep doet op zijn herroepingsrecht, dan stuurt Porta Deuren na ontvangst van deze melding de consument een ontvangstbevestiging.

  7. Is het geretourneerde product beschadigd of bevat het gebruikssporen, dan wordt deze schade in mindering gebracht op het bedrag dat Porta Deuren overeenkomstig artikel 13.10 aan de consument terugbetaalt.

  8. Indien de consument de overeenkomst overeenkomstig dit artikel ontbindt, dan zijn de transportkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de consument.

  9. Het risico van de retourzending rust bij de consument.

  10. Porta Deuren zal bij een ontbinding zoals omschreven in dit artikel binnen 14 dagen nadat de consument een beroep heeft gedaan op zijn herroepingsrecht reeds betaalde gelden (aankoopprijs + de transportkosten voor het toesturen van de bestelling) restitueren.

  11. Naar de consument wordt een document gestuurd genaamd “Informatie betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht” waarin aan de consument de procedures rond het herroepingsrecht worden uitgelegd.

 1. Uitsluiting van herroepingsrecht

  1. Het herroepingsrecht zoals omschreven in artikel 13 geldt uitdrukkelijk niet:

   1. voor de klant zijnde een bedrijf of natuurlijke persoon die handelt in de uitoefening van zijn beroep of zijn bedrijf;

   2. bij de levering van volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant (producten die (deels) op maat worden gemaakt).

  2. Bij het aanbod wordt de klant zijnde een consument uitdrukkelijk op de hoogte gesteld van de uitzondering op het herroepingsrecht.

 1. Conformiteit

  1. Porta Deuren staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 1. Garantie

  1. Op de geleverde producten wordt een fabrieksgarantie verleend. De omvang van de fabrieksgarantie wordt voor of bij het tot stand komen van de overeenkomst aan de klant kenbaar gemaakt. Deze garantie komt de klant zijnde een consument toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet de consument toekent.

  2. De factuur is het garantiebewijs.

  3. Indien de klant een beroep wil doen op de fabrieksgarantie, dan kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Porta Deuren.

  4. De klant dient Porta Deuren of de fabrikant de mogelijkheid te geven om de garantieclaim te onderzoeken.

  5. Indien het product binnen de garantieperiode een gebrek vertoont en de garantieclaim wordt door Porta Deuren dan wel door de fabrikant geaccepteerd, dan zal Porta Deuren, naar haar keuze, het product vervangen, het product repareren, een vervangend onderdeel leveren of de prijs voor het product (deels) crediteren. De aansprakelijkheid van Porta Deuren is te allen tijde beperkt tot hetgeen in artikel 17 is opgenomen.

  6. Het vervangen of repareren (van onderdelen van) het product verlengt de garantieperiode niet.

  7. Indien bij het onderzoeken van de garantieclaim blijkt dat één van de onderstaande situaties van toepassing is, dan wordt de garantieclaim afgewezen:

   1. gebreken het gevolg zijn van onoordeelkundig gebruik of slecht onderhoud;

   2. er sprake is van normale slijtage aan het product door gebruik;

   3. het product niet op de juiste wijze is gemonteerd;

   4. het product niet wordt gebruikt in overeenstemming met de overeengekomen bestemming en bij gebreke daarvan de gangbare bestemming;

   5. door de klant en/of derden werkzaamheden en/of wijzigingen en/of reparaties aan het product zijn uitgevoerd;

   6. gebreken het gevolg zijn van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

   7. de schade is veroorzaakt door de gebruiker van het product of door een derde (vernieling);

   8. er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technisch onvermijdelijke afwijking;

   9. het product niet is gebruikt in overeenstemming met de gebruiksinstructies en/of de technische specificaties.

 1. Aansprakelijkheid en verjaring

  1. Porta Deuren kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

   1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 18;

   2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

  2. Porta Deuren is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door tijdelijke onbeschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

  3. De kleuren die te zien zijn op het beeldscherm van de klant kunnen afwijken van de kleuren die het product werkelijk heeft. Porta Deuren is niet aansprakelijk voor dergelijke kleurafwijkingen.

  4. De klant is onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeleverde gegevens. Porta Deuren is nimmer aansprakelijk voor eventuele schade die (mede) is veroorzaakt doordat de door de klant aangeleverde gegevens onjuist en/of niet volledig zijn of door het opvolgen van de door de klant gegeven instructies. De klant vrijwaart Porta Deuren tegen alle aanspraken ter zake.

  5. Porta Deuren is niet aansprakelijk voor schade aan of veroorzaakt door het product door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik.

  6. Porta Deuren is niet aansprakelijk voor verminking of verlies van gegevens als gevolg van verzending van de gegevens met behulp van telecommunicatiefaciliteiten.

  7. Porta Deuren is nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding als gevolg van gevolgschade. Als gevolgschade wordt in ieder geval aangemerkt: gederfde omzet, gederfde winst, gemiste besparingen, productieschade, bedrijfsschade, bedrijfsstoring, stagnatieschade, vertragingsschade, reputatieschade, milieuschade, opgelegde boetes en indirecte schade, ongeacht hun oorsprong.

  8. Indien Porta Deuren aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Porta Deuren beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Porta Deuren gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, dan is de aansprakelijkheid van Porta Deuren beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

  9. Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de klant uit welken hoofde ook jegens Porta Deuren vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de klant deze rechten en/of bevoegdheden jegens Porta Deuren kan aanwenden, met dien verstande dat voor de klant zijnde een consument een verjaringstermijn van 2 jaar geldt.

 1. Overmacht

  1. Porta Deuren is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen onder de overeenkomst of tot het betalen van schadevergoeding indien er sprake is van overmacht. Onder overmacht wordt o.a. verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Porta Deuren geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Porta Deuren niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: weersinvloeden; diefstal; stroom- en internetstoring; virusinfectie of computervredebreuk door derden; overstromingen, aardverschuivingen en overige natuurrampen; terrorisme; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; ziekte van de natuurlijke persoon die namens Porta Deuren de overeenkomst uitvoert; belemmeringen in het vervoer; werkstakingen; oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren; verlies van of beschadigingen aan producten bij het transporteren daarvan; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Porta Deuren; het verbranden van middelen van vervoer van Porta Deuren of het ingeschakelde transportbedrijf, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; overheidsmaatregelen.

  2. Onder overmacht dient tevens te worden verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van een toeleverancier van Porta Deuren.

  3. Indien Porta Deuren weet of het vermoeden heeft dat zij de bestelling (deels) niet tijdig kan leveren door overmacht, dan stelt Porta Deuren de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

 1. Klantenservice

  1. Voor vragen over de bestelling of het indienen van een klacht, kan de klant contact opnemen met de klantenservice van Porta Deuren. De klantenservice van Porta Deuren is bereikbaar:

   1. via het e-mailadres info@portadeuren.nl

   2. via het telefoonnummer 035-2600043

  2. Van een vraag en/of klacht die via de e-mail is ingediend en die niet direct beantwoord kan worden, wordt een ontvangstbevestiging naar de klant gestuurd waarin wordt opgenomen binnen welke termijn de klant een antwoord kan verwachten.

  3. Bij Porta Deuren ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Porta Deuren binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 1. Opschorting en ontbinding

  1. Porta Deuren is gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten indien na het sluiten van de overeenkomst Porta Deuren ter kennis is gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen.

  2. Porta Deuren is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en de klant geen gehoor heeft gegeven aan een gestuurde ingebrekestelling. Indien nakoming blijvend onmogelijk is, dan kan een ingebrekestelling achterwege blijven.

  3. Voorts is Porta Deuren bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

  4. Porta Deuren is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder wordt benoemd.

  5. Indien Porta Deuren tot opschorting of ontbinding overgaat, dan is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 1. Privacy

  1. Porta Deuren verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op de overeenkomst tussen Porta Deuren en de klant is Nederlands recht van toepassing.

  2. Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Porta Deuren worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Porta Deuren gevestigd is. De klant zijnde een consument heeft 1 maand de tijd nadat Porta Deuren zich schriftelijk jegens de consument op dit beding heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.